สังขละ เมืองมัลลิกา น้ำตกไทรโยค 5-6 พ.ค.61 ท่านละ 3,400 บาท

05 May 05:00 - 08:00 05 May 05:00 - 08:00 - Bangkok Bangkok
พาเที่ยวเลย พาเที่ยวเลย
ส งขละ เม องม ลล กา น ำตกไทรโยค ราคาท านละ 3,400 บาท ว นท 5-6 พ.ค. , 14-15 ก.ค. , 1-2 ก.ย. , 10-11 พ.ย. , 22-23 ธ.ค.2561 รวมค าใช จ ายท กอย างแล วค ะ เด นทางโดยรถต ว ไอพ 10 ท   More info

เกาะนาวโอพี ทะเลพม่า

05 May 06:00 - 06 May 23:00 05 May 06:00 - 06 May 23:00 - Bangkok Bangkok
Luckyhappytravel Luckyhappytravel
ว นเด นทาง (4/5/61) 20.00 น. พร อมก น ณ ฟ ดคอร ท บ กซ สะพานควาย เม อพร อมแล วออกเด นทางไปย ง จ.ระนอง ว นแรก 06.30 น. ให ท านทำธ ระส วนต ว และร บประทานอาหารเช า (1) 08.00 น. นำท...   More info

วิ่ง : Yolo Run Bangkok 2018

05 May 07:00 - 12:00 05 May 07:00 - 12:00 - Bangkok Bangkok
สวนหลวง ร.9 สวนหลวง ร.9
ว ง : YOLO RUN BANGKOK 2018 จ ดว นท : 5 พฤษภาคม 2561 สถานท : สวนหลวง ร.9 ระยะทาง : 10K , 5K ราคา : Classic Package 10K 1,050บาท , 5K 900บาท Basic Package 10K 600บาท , 5K 450บาท...   More info

YOLO RUN Bangkok 2018

05 May 07:00 - 12:00 05 May 07:00 - 12:00 - Bangkok Bangkok
สวนหลวงร.๙ สวนหลวงร.๙
YOLO RUN Bangkok 2018 ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น 10/5 km 10 km 600 1,050 THB TBA am 5 km 450 900 THB TBA am Basic Package Classic Package สม ครออนไลน ได ท https...   More info

YOLO Run Bangkok 2018

05 May 07:00 - 12:00 05 May 07:00 - 12:00 - Bangkok Bangkok
สวนหลวง ร.9 | KING RAMA 9 PARK สวนหลวง ร.9 | KING RAMA 9 PARK
YOLO Run Bangkok 2018 ว นท : 5 พฤษภาคม 2561 เวลา: 07:00 น. 12:00 น สถานท จ ดงาน: สวนหลวง ร. 9 กร งเทพมหานคร ประเทศไทย Facebook: YOLO Run Bangkok Instagram: @yolorunbkk www...   More info

Pilates Day Thailand 2018

05 May 08:00 - 06 May 16:30 05 May 08:00 - 06 May 16:30 - Bangkok Bangkok
Eastin Grand Hotel Sathorn Eastin Grand Hotel Sathorn
พบก บ 4เว ร คชอป 11คลาสการก ศล โดยค ณคร ช นนำจากสถาบ นต างๆถ ง 13ท าน พร อมส มผ สประสบการณ โดยตรงจากมาสเตอร Elizabeth Larkam ก บการมาเม องไทยคร งแรกของเธอ ท งในร ปแบบของเว ร...   More info

ลงชื่อจอง Nintendo Switch HAPPY Birthdays (US)

05 May 08:00 - 11:00 05 May 08:00 - 11:00 - Bangkok Bangkok
TinzShop TinzShop
Preorder ลงช อจอง Nintendo Switch HAPPY BIRTHDAYS (US) วางจำหน าย: 5 ม .ย. 2018 Youtube: https:/youtu.be/TSn_TusacwY ช องทางการจอง ➀ ทาง Facebook คล กท ล งค ภาพจอง https:/goo...   More info

Dek-D's TCAS Fair 9 th

05 May 08:00 - 19:00 05 May 08:00 - 19:00 - Bangkok Bangkok
Bitec Bangna Bitec Bangna
น องๆ มอปลายไม ควรพลาดงานน เด ด   More info

FFTC 200: Certificate in Financial Analysis and Business Valuation ( FFTC + NYIF )

05 May 08:30 05 May 08:30 - Bangkok Bangkok
Fidelity Publishing Fidelity Publishing
Certificate in Financial Analysis and Business Valuation (FFTC NYIF) ระด บความยากเฉล ย: 6/10 จำนวนว น/ช วโมง: 9 ว น/59 ช วโมง เร มลงทะเบ ยนเวลา 8:00 น. เร มเร ยนเวลา 8:30 น. ถ ง...   More info

Dek-D's TCAS On Stage

05 May 08:30 - 18:00 05 May 08:30 - 18:00 - Bangkok Bangkok
BITEC Bangkok International Trade & Exhibition Centre ไบเทค บางนา BITEC Bangkok International Trade & Exhibition Centre ไบเทค บางนา
Dek-D's TCAS On Stage (เด กด ท แคส ออนสเตจ) สถานท : ฮอลล EH106 ไบเทคบางนา (มาง าย ต ด BTS สถาน บางนา) Venue : Bitec Bangna Hall EH106 (BTS Bangna) เป ดจำหน าย : ว นเสาร ท 24 ก...   More info

คอร์สติว CFP Module 2 วันที่ 5-6 พ.ค.61 กับ CMSK

05 May 08:30 - 06 May 17:30 05 May 08:30 - 06 May 17:30 - Bangkok Bangkok
CMSK Academy CMSK Academy
คอร สต ว CFP Module 2 ร นท 2/2561ก บ CMSK ว นเสาร อาท ตย ท 5-6 พ.ค. 2561 เวลา 08.30 น.-17.30 น. สถานท อาคารไทยศร ช น 26 ต ด BTS กร งธนบ ร คอร สละ 3,000 บาท/ท าน ร บไม เก   More info

Bicycles Repair and Maintenance Program

05 May 09:00 - 06 May 16:00 05 May 09:00 - 06 May 16:00 - Bangkok Bangkok
Four Heavens Bicycle Training Four Heavens Bicycle Training
Bicycles Repair and Maintenance Program เป นหล กส ตรการสอนประกอบรถเส อหมอบ-เส อภ เขา ต งล อ เร ยนร ขนาด ส วนประกอบต างๆของจ กรยาน การปร บต งรถเบ องต น เหมาะสำหร บบ คคลท วไป...   More info

ค่ายสู่รั้วแพทยศาสตร์ 4 ภาค 2018

05 May 09:00 - 06 May 17:00 05 May 09:00 - 06 May 17:00 - Bangkok Bangkok
Bangkok, Thailand Bangkok, Thailand
อยากเป นหมอใช ไหม ? เตร ยมต วย งไง ? เร มต นท ไหนด ? มหกรรมส ดย งใหญ เด กไทยท งประเทศ ส ร ว...แพทยศาสตร ม.3-6 สม ครเลย ว นน 31ธ.ค.60 ไม จำก ดเกรด สม ครด วนจ า... เคล ดล บส...   More info

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่พึงรู้

05 May 09:00 - 12:00 05 May 09:00 - 12:00 - Bangkok Bangkok
Arnoma Grand Bangkok Arnoma Grand Bangkok
  More info

เทคนิคการนําเสนอ แผนโครงการธุรกิจเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน รุ่น 2

05 May 09:00 - 06 May 20:00 05 May 09:00 - 06 May 20:00 - Bangkok Bangkok
KX KX
ประชาส มพ นธ ! การฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ เทคน คการน าเสนอ แผนโครงการธ รก จเพ อเข าถ งแหล งเง นท น (ร นท 2) TECHNIQUES FOR PERFECT INVESTOR PITCH โครงการสร างและพ ฒนาผ ประกอบการใหม...   More info

เริ่มต้นสู่ตลาดหุ้น

05 May 09:00 - 16:00 05 May 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
efin School efin School
ความเป นจร งก อนเข ามาส ตลาดห น คนท สนใจหาเง นจากการลงท นในตลาดห น ควรร ความเป นจร งก อนท จะก าวเข ามาในตลาดห น ม อ ปสรรคด านใดบ างท เราต องเจอม นแน นอนตลอดระยะเวลาท เป นน กลงท   More info

Jeunesse University

05 May 09:00 - 06 May 18:00 05 May 09:00 - 06 May 18:00 - Bangkok Bangkok
Royal Jubilee Room @Challenger Hall; MuangThong Royal Jubilee Room @Challenger Hall; MuangThong
พลาดไม ได ก บ Jeunesse University คร งแรกในประเทศไทย ท ท ค ณจะได พบก บผ บร หารระด บส ง ผ นำระด บส งจากประเทศต างๆ และผ นำระด บส งของประเทศไทย รวมไปถ งผ ค ดค นและผ เช ยวชาญทางด า   More info

Young Digital Artist for Beginner 3 days Workshop รุ่น 2

05 May 09:00 - 07 May 16:00 05 May 09:00 - 07 May 16:00 - Bangkok Bangkok
Knowledge Exchange Center - kx Knowledge Exchange Center - kx
เป ดร บสม คร เยาวชนชาย หญ ง ระด บม ธยมศ กษาตอนต นและตอนปลาย ท ม ความสนใจทางด านการสร างสรรค และผล ตเน อหาทางส อโซเช ยลม เด ย โครงการอบรมหล กส ตร Young Digital Artist for beginner...   More info

งานติดตั้งระบบ voip โทรศัพท์ผ่าน network (รับวุฒิบัตรหลังอบรม)

05 May 09:00 - 06 May 17:00 05 May 09:00 - 06 May 17:00 - Bangkok Bangkok
กศน.ตำบลนาดี กศน.ตำบลนาดี
@ อบรมการทำระบบ voip @ อบรมว น เสาร ท 5 พค. 2561 ว นอาท ตย ท 6 พค.2561 @ สถานท อบรม กศน.นาด จ.สม ทรสาคร ร บจำนวน 15 ท @ ร บว ฒ บ ตรหล งอบรมท กท าน จากกระทรวงศ กษาธ การ ห ว   More info

The Best Cats of Thailand" WCF International Cat Show

05 May 09:00 - 06 May 20:00 05 May 09:00 - 06 May 20:00 - Bangkok Bangkok
Seacon Square l ซีคอนสแควร์ Seacon Square l ซีคอนสแควร์
On-line Application: https:/docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenf6FrCP8sZdCfA9gitY_mzRHKZu1NwRzQRx25WoaGvtWuGQ/viewform Application via Top Cat: http:/en.top-cat.org/cat-shows...   More info

The 4 Secret Muscles

05 May 10:00 - 06 May 16:30 05 May 10:00 - 06 May 16:30 - Bangkok Bangkok
Yoga Elements Yoga Elements
THE 4 SECRET MUSCLES with Ed Namchai Sat 5 & Sun 6 May 2018 เว ร กช อปไทย อ งกฤษ Bilingual Workshop Thai English ALL LEVELS Hiding themselves underneath the superficial layer...   More info

ทรี ออน ธรี ดวลไมค์ ไทยลูกทุ่ง

05 May 10:00 - 06 May 18:00 05 May 10:00 - 06 May 18:00 - Bangkok Bangkok
Tree on 3 Tree on 3
งาน ทร ออน ธร ดวลไมค ไทยล กท ง ช งรางว ลกว า 30,000 บาททททททททท ร บสม คร 1 30 เม.ย. 61 รายละเอ ยดและใบสม คร สามารถโหลดได ตาม link ด านล างจ าาาาา https:/drive.google.com/file/d...   More info

Aspire 21 Day Challenge 2/2018

05 May 10:00 - 12:00 05 May 10:00 - 12:00 - Bangkok Bangkok
Aspire Club Aspire Club
One of the most popular, yet, achievable program is back! Regardless of where you live in the world, you can still join in and participate in the 21 day Fitness Challenge. When...   More info

Young Doctor Explorer Camp

05 May 10:00 - 06 May 17:00 05 May 10:00 - 06 May 17:00 - Bangkok Bangkok
NSM Science Square (จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.) NSM Science Square (จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.)
ก จกรรมค าย Young Doctor Explorer Camp (ร นท 1) ตอน การก ช พเบ องต นและการปฐมพยาบาลให เด กประถมศ กษาและม ธยมศ กษา ก จกรรมค าย Young Doctor Explorer Camp (ร นท 1) โดยความร วมม...   More info

BASIC Photography 2018

05 May 11:00 - 18:00 05 May 11:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
เวิลด์ คาเมร่า เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว เวิลด์ คาเมร่า เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว
ส ทธ พ เศษ!! สำหร บล กค าเว ลด คาเมร าท ซ อส นค า DSLR , Mirrorless , Lens , Flash ม ส ทธ เข าร วมอบรมหล กส ตร หล กการถ ายภาพเบ องต น สำหร บล กค าเว ลด คาเมร า ท สนใจก จกรรม...   More info

JYPFestival

05 May 11:00 - 18:00 05 May 11:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
สวนลุมไน้ท์บาซาร์ รัชดาภิเษก - Suan Lum Night Bazaar Ratchadaphisek สวนลุมไน้ท์บาซาร์ รัชดาภิเษก - Suan Lum Night Bazaar Ratchadaphisek
เจอก นได ท บ ธA46 ตรงทางเข าประต เลยนะคะ มาเจอก นเยอะๆน า...   More info

Handmade Bag Style Meamtarn Workshop # 2

05 May 11:00 - 18:00 05 May 11:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
Bigknit at Central Eastville Bigknit at Central Eastville
ร าเร งเข าไว สดใสเข าไว ! Handmade Bag Style Meamtarn Workshop คร งท 2 เว ร กช อปสอนทำกระเป าแฮนด เมดร บลมร อน ด ไซน สน ก ส ส นจ ดเต ม ก บ เจ าแม สายอาร ท ด วยประสบการณ 10 ป ใ   More info

EBOLA live at เทศกาลดนตรีร็อคแห่งชาติ Paradise Fest#4

05 May 12:00 - 23:00 05 May 12:00 - 23:00 - Bangkok Bangkok
Fortune Town Fortune Town
ปรากฎการณ เทศกาลดนตร ร อคแห งชาต ร บด วนๆๆๆ โปรโมช น 500 บาท (ราคาเต ม 700 บาท) เพ ยง 2000ใบเท าน น ซ อบ ตรได ท 7-11ท กสาขา HEAVY ORGANIZER ภ ม ใจเสนอ เทศกาลดนตร ร อคแห งชาต...   More info

Creative Wax Working workshop

05 May 13:00 - 12 May 18:00 05 May 13:00 - 12 May 18:00 - Bangkok Bangkok
Atelier Rudee Atelier Rudee
(please see English text below) เว ร คชอป Creative Wax Working ถ กออกแบบมาสำหร บบ คคลท วไป น กเร ยนน กศ กษา น กออกแบบ ช างฝ ม อ ท ต องการใช ความค ดสร างสรรค และจ นตนาการในการสร...   More info

Pinkoi x Purr Craft - Workshop for Pet Lover

05 May 13:00 - 17:00 05 May 13:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
HUBBA Thailand HUBBA Thailand
หากค ณเป นทาสแมว เว ร คช อปน ไม ควรพลาดนะ เราจะมาทำป ายช อแมวท วาดเอง และของเล นแมวก น เพ อให ทาสแมวได กล บมาเล นก บแมวท ร กในบ าน (ข อด ท เล นก บแมว) เว ร ช อปน เป น เว ร คช อปว   More info

I'm a cookie Workshop

05 May 13:00 - 17:00 05 May 13:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Bake Story Homemade Bakery : เบคสตอรี่ โฮมเมด เบเกอรี่ Bake Story Homemade Bakery : เบคสตอรี่ โฮมเมด เบเกอรี่
Icing Cookies Workshop (I'm a cookie ) เปล ยนฉ นเป นค กก รอบน จะสอนรวมเอาคลาสวาดร ป และ การทำค กก ไว ด วยก นค ะ เล อกร ปท เราอยากจะนำมาวาดบนค กก ได ตามชอบเลยค ะ ไม ว าจะเป...   More info

กิจกรรมภาพพิมพ์สีธรรมชาติ

05 May 13:30 - 16:30 05 May 13:30 - 16:30 - Bangkok Bangkok
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ The Queen's Gallery หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ The Queen's Gallery
ให ผ เข าร วมก จกรรมได เร ยนร ถ งค ณค าของผลงานศ ลปะในสมเด จพระเจ าล กเธอ เจ าฟ าจ ฬาภรณวล ยล กษณ อ ครราชก มาร ท ผ กพ นก บร ปทรงของส ตว และธรรมชาต ความส มพ นธ ระหว างคนและส งแวดล...   More info

Event Marketing Workshop

05 May 14:00 - 17:00 05 May 14:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
The Work Loft The Work Loft
EVENT MARKETING How to Run Successful Business Events with Facebook, Meetup, Mailchimp and Eventbrite In the digital age it is still critical to keep a physical contact with your...   More info

Kana x Chanya - Thai Period Dress

05 May 14:00 - 17:00 05 May 14:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
เรือนไทยมหานคร เรือนไทยมหานคร
Model คะน า ร ญญาร ตน x โซฟ ช ญญา อมฤต Concept : Thai Period Dress . Date : ว นเสาร ท 05 พฤษภาคม 2018 Time : รอบบ าย เวลา 14:00 น. 17:00 น. Place : เร อนไทยมหานคร Map : https...   More info

นอนชิวๆโฮมสเตย์ ดำน้ำเกาะร้านเป็ด-ร้านไก่

05 May 14:00 - 06 May 17:00 05 May 14:00 - 06 May 17:00 - Bangkok Bangkok
คน หลง ป่า / K O N L O N G P a คน หลง ป่า / K O N L O N G P a
ทร ปพ กผ อน ดำน ำเกาะร านเป ด-ร านไก นอนช วๆโฮมสเตย ก นป ก นปลา ปะท ว ช มพร 5-6 พค 2561 รายละเอ ยดการเด นทาง 4 พค 2561 21.30 น ดเจอป ม ปตท ตรงข าม ม.หอการค า 22.00 ล อหม นส อ...   More info

Paradise FEST 2018

05 May 14:00 - 06 May 00:00 05 May 14:00 - 06 May 00:00 - Bangkok Bangkok
SHOW DC SHOW DC
PARADISE FEST 2018 สถานท : ดาดฟ า ฟอร จ นทาวน ร ชดา Venue : Fortune Town (Rooftop 10th Fl.), Bangkok เป ดจำหน าย : ว นอ งคารท 27 ก มภาพ นธ พ.ศ. 2561 เวลา 10:00 น. Public Sale...   More info

Self Empowerment Seminar, HUBBA Ekamai Bangkok. May 5, 2018

05 May 14:00 - 16:00 05 May 14:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
HUBBA Thailand HUBBA Thailand
The subject of this free seminar is Self-Empowerment, meaning mastery over your mind, your relationships, your business and your life. Self-Empowerment is vital for all...   More info

คอร์สเรียน : ขายของออนไลน์ด้วย Website & Google Marketing ขั้นพื

05 May 15:00 - 18 Aug 18:00 05 May 15:00 - 18 Aug 18:00 - Bangkok Bangkok
THINK SOciety: Co-working Space & Cafe THINK SOciety: Co-working Space & Cafe
รายละเอ ยด https:/warrior.in.th/basic...   More info

Tụ̄̀n Tên 002 : Sunju Hargun, DOTT, Elaheh, Junesis

05 May 16:00 - 06 May 00:00 05 May 16:00 - 06 May 00:00 - Bangkok Bangkok
Viva & Aviv The River Viva & Aviv The River
Tụ n Tên 002 : Local Focus (Day time party) Sunju Hargun TH junesis TH DOTT TH Elaheh TH Food Available at the Venue Extra Cooling Fans Powered by a Funktion 1...   More info

Metal United World Wide - Bangkok,Thailand

05 May 16:00 - 22:59 05 May 16:00 - 22:59 - Bangkok Bangkok
Immortal Bar Immortal Bar
ความค กค กของการจ ดงานดนตร สายเมท ลท วโลกกำล งจะเก ดข น ....คร งแรกก บโปรเจคการร วมจ ดโชว ดนตร เมท ลพร อมก นในแต ละประเทศ ว นเสาร ท 5 พฤษภาคม 2561 ภายใต ช องานเด ยวก น Metal...   More info

Mikkeller Running Club Bangkok #41

05 May 16:30 - 22:00 05 May 16:30 - 22:00 - Bangkok Bangkok
Mikkeller Bangkok Mikkeller Bangkok
Running time will be 4pm It's time for our monthly run! We will do the regular 5.6KM round at Ekamai. It will likely be HOT!! so that cold beer will taste extra good afterwards...   More info

Sat 5th May G-Spot theme party - Burlesque

05 May 18:00 - 06 May 01:00 05 May 18:00 - 06 May 01:00 - Bangkok Bangkok
Vertigo TOO Vertigo TOO
G-Spot Theme party happening FIRST Saturday of the month at the most fabulous in-door rooftop bar in Thailand at Vertigo TOO, 60th floor of Banyan Tree Bangkok Sathorn theme this...   More info

Box Office Now Open - 2018 Governors Ball: A Night on Broadway

05 May 18:00 - 06 May 02:00 05 May 18:00 - 06 May 02:00 - Bangkok Bangkok
Shangri-La Hotel, Bangkok Shangri-La Hotel, Bangkok
The box office is now open for the Governors Ball, the Chamber's social event of the year! We'll be partying beside the river at the Shangri-La Bangkok Hotel. The Governors Ball...   More info

เกาะหัวใจมรกตพม่า - ทัวร์ระนอง

05 May 18:00 - 06 May 21:00 05 May 18:00 - 06 May 21:00 - Bangkok Bangkok
Luckyhappytravel Luckyhappytravel
ว นเด นทาง 19.00 น. พร อมก นท Big C สะพานควาย เม อพร อมแล วออกเด นทางไป จ.ระนอง ว นแรก เท ยวเกาะพม าเต มว น เช า ทำธ ระส วนต ว ร บประทานอาหารเช าตามอ ธยาศ ย 08:00 น. เด นทางถ งท...   More info

Grand Opening Ratchabar32 รัชบาร์เกินปี

05 May 19:00 - 06 May 01:00 05 May 19:00 - 06 May 01:00 - Bangkok Bangkok
Ratchabar32 กะเพราผัดรัชบาร์ Ratchabar32 กะเพราผัดรัชบาร์
คอนเส ร ต Grand Opening Ratchabar32 ร ชบาร เก นป เราผ านป มาได ไง ว นเสาร ท 5 พฤษภาคม 2561 ก บคอนเส ร ตส ด Exclusive ของ Greasy Cafe ศ ลป นผ ท จะมาร วมพาท กคนฉลองเก นป ไปก บพวก   More info

Beat and Beyond : Chad Valley

05 May 20:00 - 06 May 02:00 05 May 20:00 - 06 May 02:00 - Bangkok Bangkok
NOMA BKK NOMA BKK
BEAT AND BEYOND by Asahi Super Dry งานดนตร อ เล กทรอน กส แนวใหม ท จะทำให ค ณร อง HUH? HUH? ร วมก บ Asahi Super Dry Beer ชวน clubbers ไปสน กก บโปรเจคงานดนตร อ เล กทรอน กส ทางเล...   More info

Beverage Eve Day

05 May 21:00 - 06 May 02:00 05 May 21:00 - 06 May 02:00 - Bangkok Bangkok
The Stranger Bar The Stranger Bar
Beverage Celebration...   More info

Transport | JONNA [Shadeleaf Music]

05 May 21:00 - 06 May 02:00 05 May 21:00 - 06 May 02:00 - Bangkok Bangkok
12 x 12 12 x 12
The Return of Jonna! A regular at Dimensions festival, Croatia and a prolific House producer on imprints such as BBE, CityFly and Shadeleaf Music .Jonna flies in from the UK to...   More info

วิ่งเล่นที่บางกะเจ้า by ActiveRun

06 May 05:00 - 08:00 06 May 05:00 - 08:00 - Bangkok Bangkok
Active Run Active Run
ว งเล นท บางกะเจ า by ActiveRun Jogging at Bangkachao by Activerun (SUN) 6/05/18 การท องเท ยวแห งประเทศไทย สำน กงานฉะเช งเทรา รายละเอ ยด ว งเล นท บางกะเจ า การท องเท ยวแห...   More info

RUN FOR CHILD VISION 2018

06 May 05:00 06 May 05:00 - Bangkok Bangkok
โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์
RUN FOR CHILD VISION 2018 ว นอาท ตย ท 6 พฤษภาคม 2561 จ ดเร มต นและเส นช ย ณ โรงเร ยนคลองพ ทยาลงกรณ , บางข นเท ยน ทะเลกร งเทพฯ รายได นำไปสน บสน นโครงการแว นตาน องผ ด อยโอกาสในเ   More info

วิ่ง : 10-Hour Ultra Marathon 2018

06 May 06:00 - 09:00 06 May 06:00 - 09:00 - Bangkok Bangkok
สวนนวมินทร์ภิรมย์ สวนนวมินทร์ภิรมย์
ว ง : 10-Hour Ultra Marathon 2018 จ ดว นท : 6 พฤษภาคม 2561 สถานท : สวนนวม นทร ภ รมย ระยะทาง : N/A ราคา : N/A ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มท https:/www.facebook.com/nopphawan...   More info

Run for Dek Doi 2018

06 May 06:00 - 09:00 06 May 06:00 - 09:00 - Bangkok Bangkok
สวนวชิรเบญจทัศ สวนรถไฟ Vachirabenjatas Park Rot Fai Park สวนวชิรเบญจทัศ สวนรถไฟ Vachirabenjatas Park Rot Fai Park
Run for Dek Doi 2018 สวนวช รเบญจท ศ สวนรถไฟ Vachirabenjatas Park Rot Fai Park ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น 10/5 km 10 km 450 THB 6:00 am 5 km 450 THB 6:10 am สม ครออนไล   More info

Run for Child Vision 2018

06 May 06:00 - 09:00 06 May 06:00 - 09:00 - Bangkok Bangkok
โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์
Run for Child Vision 2018 โรงเร ยนคลองพ ทยาลงกรณ , บางข นเท ยน ทะเลกร งเทพฯ ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น 10/5 km 10 km 500 THB 6:00 am 5 km 500 THB 6:00 am สม ครออนไล   More info

เทศกาลฟุตบอล 3v3 Spring Festival

06 May 08:00 - 14:00 06 May 08:00 - 14:00 - Bangkok Bangkok
Chelsea FC International Development Centre Bangkok Chelsea FC International Development Centre Bangkok
(For English please scroll down) การแข งข นฟ ตบอลร ปแบบ 3v3 สำหร บระด บช น ในว นอาท ตย ท 6 พฤษภาคม 2561 ประถมศ กษาป ท 3,4,5 และ 6 แต ละท มสามารถส งผ เล นมาได มากส งส ด 6 คน ต อท ม...   More info

GoGenius OneDay Camp ตอนเตรียมความพร้อมก้าวสู่อาชีพในฝัน รุ่น 1

06 May 08:30 - 16:00 06 May 08:30 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Nanmeebooks Fan Nanmeebooks Fan
น องๆ อาย 8 12 ป ขอเช ญมาค นหาอาช พต างๆ และสร างแรงบ นดาลใจให ก บต วเองใน Go Genius One Day Camp ตอนเตร ยมความพร อมก าวส อาช พในฝ น ร นท 1 . ภารก จตามล าหาอาช พในฝ น น แหละค อต...   More info

สัดส่วนที่พอดี Money Management

06 May 09:00 - 16:00 06 May 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
efin School efin School
กางวางแผนทางความค ดและการวางแผนจ ดสรรทางการเง นเป นเร องท สำค ญท ส ดของการลงท นในห น คำว าลงท นโดยธรรมชาต จะมาพร อมก บความเส ยงเสมอ ท กคนม จำนวนเง นท สามารถลงท นได ไม เท าก น พร...   More info

PUBG Survival Series EP.7

06 May 10:00 - 14:00 06 May 10:00 - 14:00 - Bangkok Bangkok
Arena+ FPSThailand Stadium Arena+ FPSThailand Stadium
  More info

เดินแบบธีมเจ้าชายเจ้าหญิงรัชทายาท

06 May 10:00 06 May 10:00 - Bangkok Bangkok
CentralPlaza Bangna CentralPlaza Bangna
ข าวด ต อนร บป ดเทอม มาอ กแล วก บก จกรรม เด นแบบ ธ มเจ าหญ งและเจ าชาย ร ชทายาท Royal Tale Kids ขอเช ญค ณแม ๆ พาเด กๆ มาร วมเป ดประสบการณ ต อนร บเจ าหญ งและเจ าชายร ชทายาทน อยๆ ก...   More info

BASIC Photography 2018

06 May 11:00 - 18:00 06 May 11:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
เวิลด์ คาเมร่า เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว เวิลด์ คาเมร่า เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว
ส ทธ พ เศษ!! สำหร บล กค าเว ลด คาเมร าท ซ อส นค า DSLR , Mirrorless , Lens , Flash ม ส ทธ เข าร วมอบรมหล กส ตร หล กการถ ายภาพเบ องต น สำหร บล กค าเว ลด คาเมร า ท สนใจก จกรรม...   More info

Wannaone market

06 May 11:00 - 18:00 06 May 11:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ กรุงเทพมหานคร กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ กรุงเทพมหานคร
บ ธของร าน CHUDESIGN8 ต งอย ท บ ธ C1 นะคะ อย ตรงหน าเวท เลยค ะ ลดมากกว า50 และ ม ของแถมอ กเพ ยบเลย ม ส นค าจำหน ายเพ ยบ เช น เส อ กระเป าผ า ถ งกระดาษ เคส หมวก พ ด พวงก ญแจ โปส   More info

Icing cookies workshop

06 May 13:00 - 17:00 06 May 13:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Fablab Café Fablab Café
มาเร ยนทำค กก ก นน คลาส icingcookies จาก@songsweetsong สอนว ธ ทำละเอ ยดย บเหม อนเด ม เพ มเต มค อสามารถทำเป นร ปอะไรก ได สะดวกแบบไหนก ได หมด . สม ครหร อสอบถามข อม ลเพ มเต มได เลยย...   More info

★ Essential Grammar & Essay Writing ★ ครูแบงค์

06 May 13:30 - 17:00 06 May 13:30 - 17:00 - Bangkok Bangkok
KandoWriting KandoWriting
Essential Grammar & Essay Writing คร แบงค คอร สยอดน ยมของ KandoWriting . เร ยนหล ก Grammar ท งหมด หล กการเข ยน Essay พร อม Workshop 9 ช น อาจารย ตรวจอธ บายอย างละเอ ยด สำหร บ   More info

Self Empowerment Seminar, HUBBA Ekamai Bangkok. May 6, 2018

06 May 14:00 - 16:00 06 May 14:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
HUBBA Thailand HUBBA Thailand
The subject of this free seminar is Self-Empowerment, meaning mastery over your mind, your relationships, your business and your life. Self-Empowerment is vital for all...   More info

บางกอก - กำแพงเพชร

06 May 18:00 - 20:00 06 May 18:00 - 20:00 - Bangkok Bangkok
สนามศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมด สนามศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมด
บางกอก v กำแพงเพชร ออมส นล กโปร 2018 น ดท 12 อาท ตย 6 พฤษภาคม 2561 18.00 น. สนามเฉล มพระเก ยรต บางมด, กร งเทพมหา   More info

BAMM! - FKJ - Bangkok Show

06 May 21:00 - 07 May 00:00 06 May 21:00 - 07 May 00:00 - Bangkok Bangkok
Moonstar Studio No.8 Moonstar Studio No.8
BAMM! (Bangkok Arts & Music Month) presents FKJ live. FKJ, also known as French Kiwi Juice, is one of the flag bearers of the New French House musical genre. A native of Tours...   More info

เรียนต่อ: ป.โท วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)

07 May 08:00 - 15:00 07 May 08:00 - 15:00 - Bangkok Bangkok
College of Management Mahidol University College of Management Mahidol University
ว ทยาล ยการจ ดการ มหาว ทยาล ยมห ดล (CMMU) ระยะเวลาการร บสม คร 15 กพ 7 พค 2561 หล กส ตรภาษาไทย -สาขาการจ ดการธ รก จ -สาขาภาวะผ ประกอบการและนว ตกรรม -สาขาการจ ดการธ รก จอาหาร...   More info

MBTI Certification

07 May 08:45 - 10 May 18:00 07 May 08:45 - 10 May 18:00 - Bangkok Bangkok
MBTI Thailand and Vietnam MBTI Thailand and Vietnam
เป ดแล ว!! MBTI Certification Program สำหร บบ คคลท วไป ท อยากจะพ ฒนาต วเองเพ อข ามข ดจำก ดของต วเอง จะมาเด ยว มาเป นกล ม หร อมาท งบร ษ ทก ได เพ อพ ฒนาต วเองไปพร อมก นในย ค...   More info

Microsoft Project 2016 Managing Projects

07 May 09:00 - 08 May 16:00 07 May 09:00 - 08 May 16:00 - Bangkok Bangkok
9Expert Training 9Expert Training
Microsoft Project 2016 เพ อการจ ดการโครงงาน การจ ดการโครงงาน โดยท วไปจะม หลายงานท ประกอบให โครงงานน น ๆ สำเร จได ซ งแต ละงานอาจจะม ลำด บงาน หร อ ทำขนานก นก ได ผ ร บผ ดชอบงานอาจเป   More info

Corporate Innovative Mindset

07 May 09:00 - 17:00 07 May 09:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
RISE Accelerator RISE Accelerator
Corporate Innovative Mindset : The Executive Workshop เว ร คชอปส ดล ำ ท ด ไซน ข นใหม โดยเฉพาะเพ อให เหมาะก บว ฒนธรรมองค กรของคนไทย ในโลกป จจ บ นท หม นไปข างหน าอย างรวดเร ว...   More info

Reiki Share & Gong Bath: 10am-4pm

07 May 10:00 - 16:00 07 May 10:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
The Healing Hub Bangkok The Healing Hub Bangkok
Reiki Share & Gong Bath! 10am-2pm Reiki Share 3-4pm Gong Bath @ The Healing Hub, Sathorn 64-66 Soi Ngamdupli, Sathorn, Bangkok Curious about holistic energy healing but never...   More info

Thai Camp

07 May 10:00 - 12 May 12:00 07 May 10:00 - 12 May 12:00 - Bangkok Bangkok
Mcgp Seacon Bangkae Mcgp Seacon Bangkae
ก บก จกรรมด ๆ Thai Camp Music ในว นท 7 12 พฤษภาคม 2561 เป ดร บสม ครผ ม อาย 7 15 ป ไม จำเป นต องม ประสบการณ ดนตร เคร องดนตร ท เป ดร บ ข ม ซอด วง ซออ ขล ยเพ ยงออ ระนาดเอก ไม ต องม...   More info

คอร์สเรียน IELTS รับรองผล 7.0

07 May 18:00 - 20:30 07 May 18:00 - 20:30 - Bangkok Bangkok
Chulatutorbyple Chulatutorbyple
คอร สเร ยน IELTS ร บรองผล 7.0 สอนโดย อ.ฟ วส เก ยรต น ยม ธรรมศาสตร , อ.โวว า ต วเตอร IELTS ยอดน ยม จาก Dek-d.com เร มเร ยน ว นท 7 พ.ค. 2018 6 ม .ย. 2018 รอบ จ.-พฤ. เวลา 18:00 20...   More info

Iwate Snow Wall, Japan

07 May 20:00 - 14 May 04:50 07 May 20:00 - 14 May 04:50 - Bangkok Bangkok
Octo Cycling Co. Ltd. Octo Cycling Co. Ltd.
Day 0 Mon 7 May Bangkok Tokyo Haneda 20.00: พบก นท สนามบ นส วรรณภ ม เพ อเช คอ น TG 682 22.45: ออกเด นทางจากกร งเทพฯ Day 1 Tue 8 May Tokyo Haneda 06.55: ถ งสนามบ น Tokyo Haneda...   More info

คอนเสิร์ต เจ เจตริน

07 May 22:30 - 23:30 07 May 22:30 - 23:30 - Bangkok Bangkok
Tawandang German Brewery Tawandang German Brewery
บ ตร 200 บาท สำรองท น งโทร.02-678-1114-6 พ เศษ!! แสดงบ ตรสมาช กโรงเบ ยร ฯ ร บบ ตรคอนเส ร ตฟร 1...   More info

PLM User Conference Vision to Reality - Digitalization by Siemen

08 May 08:00 - 17:00 08 May 08:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Le Méridien Suvarnabhumi, Bangkok Golf Resort & Spa Le Méridien Suvarnabhumi, Bangkok Golf Resort & Spa
ตรวจสอบรายละเอ ยดและว ธ การลงทะเบ ยนเข าร วมงานฟร ท https:/www.techtalkthai.com/siemens-plm-user-conference-invitation-2018-05...   More info

Bangkok Breakfast Network 8th May

08 May 08:00 - 09:30 08 May 08:00 - 09:30 - Bangkok Bangkok
Not Just Another Cup Not Just Another Cup
The Bangkok Breakfast Network is a monthly gathering of professionals to network, meet new people and share breakfast together. On Tuesday mornings before work we invite you to...   More info

Young Electronics Camp รุ่นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น

08 May 09:00 - 10 May 16:00 08 May 09:00 - 10 May 16:00 - Bangkok Bangkok
Knowledge Exchange Center - kx Knowledge Exchange Center - kx
เป ดร บสม คร เยาวชนชาย หญ ง ระด บประถมศ กษาตอนต น (ป.1-ป.4) ท ม ความสนใจพ นฐานไฟฟ าและอ เล กทรอน กส บร ษ ทม ลต ซายเทค ร วมก บ Brain Adventure Camp ได ร เร มโครงการอบรมหล กส ตร...   More info

หลักสูตรแนะนำ Data Visualisation Workshop วันที่ 8-10 พ.ค. นี้

08 May 09:00 - 10 May 16:00 08 May 09:00 - 10 May 16:00 - Bangkok Bangkok
IMC Institute IMC Institute
หล กส ตรแนะนำ Data Visualisation Workshop ว นท 8 10 พฤษภาคม 2018 โดยในหล กส ตรน จะทำให ท านเข าใจแนวค ดและเทคน คในการทำข อม ลออกมาแสดงผลและนำไปปร บใช ภายในองค กรได อย างม ประส...   More info

Attila Live in Bangkok 2018

08 May 18:00 - 22:00 08 May 18:00 - 22:00 - Bangkok Bangkok
Rockademy Thailand Rockademy Thailand
Attila No One is Safe Asia Tour 2018 Live In Bangkok ท Rockademy ,อ งคารท 8 พฤษภาคม 2561 Early Bird Tickets 1,000 บาท ต งเเต 1-15 เมษายน 2561 ซ อบ ตรภายในว นท 10 เมษายน ฟร...   More info

Self Empowerment Seminar, The Hive Bangkok. 8 May, 6.30pm

08 May 18:30 - 20:30 08 May 18:30 - 20:30 - Bangkok Bangkok
The Hive Bangkok Ltd The Hive Bangkok Ltd
The subject of this free seminar is Self-Empowerment, meaning mastery over your mind, your relationships, your business and your life. Self-Empowerment is vital for all...   More info

Official Alumni Reunion Thailand

08 May 18:30 - 21:00 08 May 18:30 - 21:00 - Bangkok Bangkok
Grand Hyatt Erawan Bangkok Grand Hyatt Erawan Bangkok
Calling all SEG alumni living and working in Bangkok! We are thrilled to announce that we will be organising an Official Reunion in Bangkok at the swanky Grand Hyatt Erawan. This...   More info

UX Methodologies & Design Thinking - Panel Discussion

08 May 19:00 - 22:00 08 May 19:00 - 22:00 - Bangkok Bangkok
Launchpad Launchpad
___ ABOUT THIS PANEL For this event, we are putting a special event together. We have invited some of the best experts in Thailand to come talk about all the different UX...   More info

Attila & Secrets Live in Thailand, May 2018

08 May 19:00 - 22:00 08 May 19:00 - 22:00 - Bangkok Bangkok
Rockademy Thailand Rockademy Thailand
Attila and Secrets will be bringing their NOONEISSAFE Asia Tour to Thailand this May. The metalcore bands released their latest albums, Chaos, and Secrets, in November 2016 and...   More info

คอนเสิร์ต ลาบานูน

08 May 22:30 - 23:00 08 May 22:30 - 23:00 - Bangkok Bangkok
โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง รามอินทรา โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง รามอินทรา
บ ตร 200 บาท สำรองท น งโทร.02-944-5131-2 พ เศษ!! แสดงบ ตรสมาช กโรงเบ ยร ฯ ร บบ ตรคอนเส ร ตฟร 1...   More info

TrueBusiness Forum 2018 : The Digital Future to Sustainability

09 May 08:00 - 17:00 09 May 08:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Royal Paragon Hall Royal Paragon Hall
ส มมนาฟร งานเด ยวแห งป 9 พ.ค.น ครบท กการวางแผนธ รก จในย คด จ ท ลเพ อก าวส การเป นผ นำธ รก จอย างย งย นในอนาคต ท งาน TrueBusiness Forum 2018 รอย ลพารากอนฮอลล สยามพารากอน ลงทะเบ ย   More info

งานอบรม e-Learning Solution for HR 4.0

09 May 08:30 - 16:00 09 May 08:30 - 16:00 - Bangkok Bangkok
ICTI สถาบันเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม ICTI สถาบันเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม
งานอบรม e-Learning Solution for HR 4.0 การพ ฒนาองค กรน น Technology ไม ใช อ ปสรรค แต ท ยากกว าน นค อ เร องคน องค กรจะด ได ศ กยภาพบ คลากรต องด ก อน By HR Proactive Modernizing...   More info

タイ・バンコク:小中学生への成長期マッサージインストラクター養成講座(東京4/14,15,28,30)

09 May 09:00 - 13:00 09 May 09:00 - 13:00 - Bangkok Bangkok
ボイスホビークラブ ボイスホビークラブ
小中学生に特化したマッサージ EduQ成長期マッサージ インストラクター養成講座 中医学の基礎を学び 中医子供ツボマッサージ 小児推拿 でお子さんの免疫力アップ 未病の改善 症状を緩和する方法を学びます また マッサージ手順だけではなく 小中学生へのお子さんへのスキンシップの大切さや コミュニケーションツールとしてマッサージをどのように導入す   More info

International Standards for Facility Management and Safety (FMS)

09 May 09:00 - 16:00 09 May 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
EEC Academy EEC Academy
International Standards for Facility Management and Safety (FMS) ว นพ ธท 9 พฤษภาคม 2561 อาคารสถาบ นอ อ ซ อคาเดม เวลา9.00 16.00 น. 3,800 บาท (รวมVat7 แล ว) โดย นายแพทย สมพร คำผง...   More info

Entrepreneur Workshop: Start Your Own Business!

09 May 19:00 - 22:00 09 May 19:00 - 22:00 - Bangkok Bangkok
The Work Loft The Work Loft
Entrepreneur Workshop: Start Your Own Business! From Idea to Market! Duration: 3 hours Want to launch your own business but don't know how to start? Business Plan? Marketing...   More info

Swap 'til you Drop!

09 May 19:00 - 22:30 09 May 19:00 - 22:30 - Bangkok Bangkok
The HOME BKK The HOME BKK
Hello! It's time for another Swap 'til You Drop at The HOME BKK! We'll be swapping on a Wednesday, May 9th from 7pm-10:30pm! 300 THB at the door, includes SWAP, free flow...   More info

JAM CINÉ CLUB ('Close-Up', The Past)

09 May 20:00 - 23:00 09 May 20:00 - 23:00 - Bangkok Bangkok
JAM JAM
Every Wednesday night at JAM is CINÉ CLUB. Our host for April & May 2018 is the original Jam Cine Club curator, the one and only Nathan Johnson. Each film over the next 2 months...   More info


© 2018 Siguez