ค่ายอนุรักษ์เลชุมพร ภาระกิจฝึกดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์

19 May 09:00 - 20 May 17:00 19 May 09:00 - 20 May 17:00 - Sawi Sawi
โฮมสเตย์ท้องตมใหญ่ จังหวัดชุมพร โฮมสเตย์ท้องตมใหญ่ จังหวัดชุมพร
ค ายอน ร กษ เลช มพร ภาระก จฝ กดำน ำเพ อการอน ร กษ โครงการ อาสาพ ฒนาช มชนและทร พยากรทางทะเล ว นท เสาร ท ๑๙ พ.ค. ว นอาท ตย ท ๒๐ พ.ค พ.ศ. ๒๕๖๑ (ออกเด นทางค นว นศ กร ๑๘ พ.ค.เล อก   More info

อ่าวคราม ชุมพร / วันที 2-3 มิ.ย. 61/ คชจ 3,000

01 Jun 23:00 - 03 Jun 23:00 01 Jun 23:00 - 03 Jun 23:00 - Sawi Sawi
อ่าวครามโฮมสเตย์ อ่าวครามโฮมสเตย์
โปรดอ านก อน จอง นะคร บ ทร ปน เป นทร ป ก งหารเฉล ย ราคาหารตามรายบ คคลนะคร บ ผ จ ด จะแจ ง ยอด ค าเด นทาง ก อนว นเด นทางนะคร บ สมาช กต องพร อมท จะต องจ ายค าส วนต าง ตามจำนวนสมาช...   More info


© 2018 Siguez